Wybierz sprawdzonego Partnera enova365
Zmiana lub wdrożenie nowego systemu ERP to wyzwanie dla każdej firmy. Do procesu należy się dobrze przygotować, dobrać odpowiedni zespół, z którym przeprowadzona zostanie ta zmiana. Zarówno z wewnątrz firmy, jak i z firmy wdrożeniowej muszą zostać wybrane osoby posiadające odpowiednią wiedzę procesową. Zdobywaliśmy nasze doświadczenie w wielu mniejszych i większych projektach. Jesteśmy pewni swoich kompetencji i narzędzi z którymi pracujemy. Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie i bardzo dobrze znamy się na tym, co oferujemy naszym Klientom. Tytuł „Lidera Sprzedaży enova365” zobowiązuje.
O budowie modułowej enova365

System enova365 jest zbudowany z modułów odpowiadających obszarom firmy, które ma wspierać. Każdy moduł może występować w trzech wariantach, odpowiadającym wielkości przedsiębiorstwa i potrzebom funkcjonalnym. Oprogramowanie enova365 jest dostępne w modelu licencyjnym czyli własnościowym lub abonamentowym w chmurze. Zobacz, jakie korzyści oferują moduły enova365 dla Twojej firmy. Wybierz swoje moduły i zapytaj nas o wdrożenie!

Kadry Płace

 

Głównym celem tego modułu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależnie od ich liczby – z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno firmy zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, jak też przedsiębiorstwa, w których pracuje nawet kilka tysięcy osób.

Oprogramowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednie ustawienie początkowe systemu zapewnia łatwość w jego dalszej obsłudze przez Użytkownika końcowego. Ewentualne aktualizacje do zmian w prawie również przebiegają intuicyjnie i są w pełni zrozumiałe nawet dla Użytkowników bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Ponadto moduł Kadry i Płace umożliwia ustalanie harmonogramów czasu pracy oraz składników wynagrodzenia (enova365 „czuwa”, żeby wszystkie grafiki były zgodne z prawem pracy). Komponent ten jest kompatybilny z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy, a także z programami pakietu MS Office.

 

Możliwości modułu Kadry:

• tworzenie baz danych zawierających następujące informacje: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe;

• usuwanie nieaktualnych rekordów;

• mechanizm „zapisów historycznych” – system „zapamiętuje” kluczowe zmiany (konkretny rekord zawiera zarówno zaktualizowaną informację, jak również wcześniejszą zawartość tego pola oraz datę wprowadzenia zmiany).

 

Możliwości modułu Płace:

• rozliczanie etatów oraz umów zleceń;

• udzielanie długoterminowych pożyczek lub zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto przyszłej wypłaty;

• ustalanie czasu pracy;

• sumowanie elementów wynagrodzenia;

• zmniejszenie wybranego składnika płacowego;

• swoboda w zakresie definiowania składników wynagrodzenia;

• tworzenie kalendarzy, w których Użytkownik może ustalać indywidualny rozkład czasu pracy, monitorować odstępstwa od przygotowanego grafiku; kalendarz można także zintegrować z automatycznymi rejestratorami czasu pracy.

 

Handel

 

Moduł służy do wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. W tym segmencie systemu enova365 warto zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystawiania dokumentów według zdefiniowanych w systemie sekwencji. Ponadto w tym module dostępny jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach, a także wystawiania dokumentów sprzedaży, takich jak np. faktur VAT, paragonów, faktur do paragonu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur proforma i faktur zaliczkowych.

 

Funkcje tego modułu:

• Zakup – możliwość wystawiania faktur zakupu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur zaliczkowych, zamówień oraz ofert; • Magazyn – możliwość wystawiania następujących dokumentów: wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW) i przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM). Co więcej, system enova365 umożliwia dokonywanie korekt dokumentów. Dokumenty można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System obsługuje wiele magazynów;

• Zamówienia i oferty – pełna realizacja procesu sprzedaży i zakupu: od ofertowania, aż po wystawienie faktury i zapłatę. Użytkownik może też wykorzystać opcję rezerwującą towar w magazynie;

• Generowanie zamówień do dostawcy – na podstawie danych dostępnych w systemie (takich jak np. stan towaru, jego ilość minimalna lub sprzedana w danym okresie) Użytkownik może stworzyć zamówienie do dostawcy;

• Zarządzanie łańcuchem dostaw – możliwość łączenia zamówień od odbiorcy z zamówienia do dostawcy; • Umowy i faktury cykliczne – system pozwala rejestrować umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem;

• Kaucje – aplikacja wystawia dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi, a do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od liczby sztuk danego towaru;

• Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

 

Business intelligence

 

To moduł, który zaspokoi potrzeby firmy w zakresie pozyskiwania wiarygodnego zbioru danych oraz realizowania złożonych analiz, które wspomagają pracowników w podejmowaniu decyzji. Warto podkreślić, że pozyskiwane za sprawą tego modułu informacje nie są dedykowane wyłącznie kadrze kierowniczej czy firmowym analitykom. Ze zbiorów danych mogą korzystać wszyscy operatorzy systemu enova365.

Jakie są najważniejsze plusy takiego oprogramowania ERP? Przede wszystkim użytkownicy systemu dostęp do wszystkich danych mają w jednym miejscu (na listach i formularzach enova365). Są one aktualizowane w czasie rzeczywistym. Moduł BI oferuje także ogromną paletę możliwości w zakresie przygotowywania zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi analitycznych.

 

Funkcje modułu:

• Domena – pozwala na tworzenie jakiejkolwiek dzedziny analitycznej. Funkcja ta nie wymaga od użytkownika dysponowania żadną zaawansowaną wiedzą w zakresie języka zapytań do zarządzania bazami danych. Użytkownik systemu ERP enova365, w zależności od posiadanego typu licencji, ma możliwość dokonania analizy danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności firmy lub też wyłącznie z tych wybranych, takich jak np. kadry i płace, finanse etc. Dane z domeny można bez problemu przenieść do dowolnego zewnętrznego narzędzia analitycznego. Korzystanie z dziedzin analitycznych pozwala m.in. określić kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie.

• Wskaźnik – to główna funkcjonalność modułu BI w enova365. Wskaźniki, z angielskiego Key Perfomance Indicators lub po prostu KPI, są definiowane w zakresie aspektów finansów, jak również tych poza finansowych działalności firmy. Ich ustalenie stanowi jeden z najważniejszych elementów budowania strategii kontroli działalności poszczególnych obszarów w firmie. KPI w klarowny sposób potwierdzają, że przedsiębiorstwo rozwija się zgodnie z przyjętym planem lub wskazują potrzebę wprowadzenia zmian w strategii. Oprogramowanie ERP enova365 zapewnia operatorowi zestaw wskaźników z wielu obszarów funkcjonowania biznesu. Ponadto daje użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami możliwość tworzenia, z wykorzystaniem dedykowanego edytora, własnych Key Perfomance Indicators.

• Bannery list i formularzy – użytkownik może w nich umieścić wybrane wskaźniki. Takie rozwiązanie ułatwia operatorowi systemu podejmowanie decyzji biznesowych – ma on nieustanny dostęp do informacji na temat KPI, niezależnie od swojego aktualnego miejsca pracy. Użytkownik może też dowolnie personalizować układ zakładek formularza – w każdej z nich można zdefiniować niepowtarzalny zestaw wskaźników.

 

Księga podatkowa

 

Ten komponent systemu enova365 ułatwia firmie zarządzanie i katalogowanie dokumentów, m.in. tworzenia deklaracji, stałych i okresowych sprawozdań, przygotowywanie zapisów KPIR, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, a także dokumentów, które nie są fakturami VAT, zestawienia i rozliczenia z kontrahentami. Do dyspozycji Użytkownika w aplikacji znajduje się szereg dokumentów, takich jak np. noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). Co więcej, Użytkownik może także dowolnie ustawiać filtry, na podstawie których system wygeneruje zestawienie informacji istotnych dla codziennego funkcjonowania biznesu. W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7.

 

Funkcje modułu Księga Podatkowa:

• Zapisy KPIR – na prowadzenie grupowanych według dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych;

• Ewidencja dokumentów i VAT – system katalogizuje dokumenty podlegające księgowaniu (faktury VAT, memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp.);

• Ewidencja Środków Pieniężnych – opcja umożliwia na bieżąco śledzić stan rozliczeń z kontrahentami, w tym także nalicza ewentualne odsetki, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda czy polecenia przelewu;

• Zestawienia księgowe – ta funkcja pozwala obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki bieżącej działalności;

• Deklaracje – automatyczne sporządzanie i drukowanie dokumentów dotyczących zaliczki na podatek dochodowy;

• Matryce – tworzenie wzorów dokumentów bazujących na informacjach takich jak: kwota, data, kontrahent, opis, oraz nr kolumny księgi;

• Bufor księgowań – w praktyce jest to notatnik, który pozwala na wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów; • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – ta funkcja pozwala do minimum zminimalizować konieczność ręcznego wprowadzania do systemu dostarczanych przez Klienta dokumntów sprzedaży lub zakupu.

 

Księga handlowa

 

Moduł ten stanowi nowoczesne i wygodne narzędzie dla wszystkich księgowych, którzy chcą usprawnić swoją codzienną pracę. Zawiera m.in. funkcjonalności enova365 Księga Podatkowa. Nie brakuje w nim jednak również rozwiązań technologicznych pozwalających na ewidencję zdublowanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont.

 

Możliwości modułu Księga Handlowa:

• Dziennik – prowadzenie zapisów księgowych według jednego dziennika lub sub-dzienników, w których znajdują się dokumenty sklasyfikowane na podstawie ich typu (wyciągi bankowe, sprzedaż itp.);

• Tworzenie zestawień sald i obrotów za dowolnie zdefiniowany przez Użytkownika okres;

• Deklaracje – automatyczne sporządzanie oraz rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT;

• Schematy księgowe – automatyczne zarządzanie wszystkimi dokumentami na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz wprowadzony opis analityczny. Schematy te są tworzone na podstawie planu kont.

 

Workflow

 

Poziom efektywności pracy w kluczowym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie oraz szybkość rozwoju firmy. Aby zoptymalizować procesy w tym zakresie najlepiej skorzystać ze sprawdzonych i elastycznych schematów, które znajdziesz w module Workflow. Dzięki niemu usprawnisz pracę w poszczególnych działach, a Twoje przedsiębiorstwo będzie rozwijało się zgodnie z ustalonym strategicznie kierunkiem. Workflow enova365 umożliwia definiowanie procesów, w których biorą udział poszczególni pracownicy firmy. W każdym procesie mogą znajdować się dokumenty, dane oraz przede wszystkim zadania dla poszczególnych osób. Przekazywanie zadań od jednego pracownika do drugiego przebiega automatycznie.

 

Dodatkowo system w procesach uwzględnia odpowiednie procedury zarządcze. W praktyce pracownik jest stale informowany o zadaniach do wykonania oraz o terminach realizacji. W przypadku zadań o bardziej skomplikowanej strukturze, które w toku ich wykonywania wymagają zgody osoby decyzyjnej, system umożliwia zdefiniowanie procesu w taki sposób, żeby wyeliminować wszelkie niepotrzebne przerwy (na odpowiednim etapie osoba decyzyjna jest informowana o konieczności podjęcia decyzji). Proces może również zawierać instrukcje postępowania w określonych sytuacjach oraz firmowe procedury organizacyjne, które minimalizują ryzyko popełnienia błędu przez pracownika w danej sytuacji.

 

Chcesz przekonać się jak moduł Workflow działa w praktyce? Zobacz przykładowy proces przepływu pracy z jego wykorzystaniem.

 

Windykacja

 

Moduł ten wspomaga pracę działu windykacji oraz księgowości w firmie poprzez automatyzację procesów skupionych na nadzorowaniu dłużnika. W praktyce przejawia się to m.in. jako tworzenie i wysyłka dokumentów, a także przypomnień za sprawą automatycznych wiadomości e-mail oraz SMS (Użytkownik musi posiadać licencję na CRM, dodatki SMS i CRM Outlook). Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsądowa windykacja przeterminowanych należności staje się zdecydowanie łatwiejsza i mniej uciążliwa.

 

Oprogramowanie pozwala kreować procedury windykacyjne, w których Użytkownik w sposób dowolny definiuje ścieżkę kolejnych kroków, które system realizuje na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego. Operator może również generować dokumenty rozliczeniowe, wezwania oraz noty odsetkowe dla poszczególnych spraw. Co więcej, integracja z modułem CRM enova365 (wymagana jest licencja) pozwala tworzyć i przypisywać dedykowane zadania związane z procesem windykacyjnym. Użytkownik może generować w systemie enova365 nieograniczoną liczbę ścieżek windykacyjnych. Użytkownicy systemu ERP enova365, którzy korzystają z modułu Windykacja, mogą liczyć na bezpłatne udostępnienie niektórych elementów modułu Workflow.

 

Takie rozwiązanie sprawia, że procesy windykacyjne są jeszcze mniej czaso- i pracochłonne, a Użytkownik oprogramowania ma pełny podgląd do realizowanych na bieżąco spraw i danych z nimi związanych. Ponadto klienci, dla których codziennością są bardziej skomplikowane procesy windykacyjne, mogą skorzystać z dodatkowych modyfikacji i dedykowanej rozbudowy modułu.

 

Warianty systemu enova365

System enova365 został stworzony w trzech wersjach, dla dużych, średnich i małych firm. Cechą za którą cenimy to oprogramowanie, jest możliwość płynnego przejścia z niższej, na wyższą wersję bez potrzeby wymiany całego systemu. Po prostu kiedy pojawia się potrzeba wykorzystania większej liczby funkcji, dobierasz moduły lub przechodzisz na wyższy wariant, a my pomagamy przy tym procesie. To takie proste!

Wariant srebrny

Dedykowany małym firmom, większość procesów jest predefiniowanych. Funkcje są ograniczone do niezbędnych, a koszty licencji są najniższe.

Wariant złoty

Wersja najpopularniejsza, rozsądna cenowo, a oferująca dużo w zamian. W tym wariancie można definiować własne procesy.

Wariant platynowy

Wariant stworzony dla dużych przedsiębiorstw. Ma nieograniczone możliwości dostosowania do skomplikowanych procedur firmy.