ERP ENOVA365 DOPASUJE SIĘ DO STYLU PRACY W TWOJEJ FIRMIE

enova365 to nowoczesne, rozbudowane oprogramowanie do zarządzania, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów firmy. System ERP, który łączy całą firmę, analizuje dane i usprawnia pracę kadr, księgowości, produkcji czy sprzedaży. W systemie można pracować stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do systemu poprzez przeglądarkę internetową.

ERP Enova365 system dla małych firm

System ERP enova365 można nabyć jako licencje na własność lub wynająć na zasadzie abonamentu. Kupiona licencja staje się dożywotnią własnością, z możliwością aktualizacji. Opcja idealna, gdy na wdrożenie systemu dostajesz dotację lub leasing. Abonament sprawdzi się dla małych i średnich firm o dynamicznej strukturze zatrudnienia.

O BUDOWIE MODUŁOWEJ ENOVA365

System ERP enova365 jest zbudowany z modułów odpowiadających obszarom firmy, które ma wspierać. Każdy moduł może występować w trzech wariantach, odpowiadającym wielkości przedsiębiorstwa i potrzebom funkcjonalnym. Oprogramowanie enova365 jest dostępne w modelu licencyjnym czyli własnościowym lub abonamentowym w chmurze. Zobacz, jakie korzyści oferują moduły enova365 dla Twojej firmy. Wybierz swoje moduły i zapytaj nas o wdrożenie!

Kadry Płace

Głównym celem tego modułu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależnie od ich liczby – z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno firmy zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, jak też przedsiębiorstwa, w których pracuje nawet kilka tysięcy osób.

Oprogramowanie ERP enova365 jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Arkusze posiadają blokady wprowadzania błędów merytorycznych.

Odpowiednie ustawienie początkowe systemu ERP dla małych firm enova365 zapewnia łatwość w jego dalszej obsłudze przez Użytkownika końcowego. Ewentualne aktualizacje do zmian w prawie również przebiegają intuicyjnie i są w pełni zrozumiałe nawet dla Użytkowników bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Ponadto moduł Kadry i Płace umożliwia ustalanie harmonogramów czasu pracy oraz składników wynagrodzenia (enova365 „czuwa”, żeby wszystkie grafiki były zgodne z prawem pracy). Komponent ten jest kompatybilny z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy, a także z programami pakietu MS Office.

Wybrane możliwości modułu Kadry:

• tworzenie baz danych zawierających następujące informacje: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe;

• usuwanie nieaktualnych rekordów;

• mechanizm „zapisów historycznych” – system „zapamiętuje” kluczowe zmiany (konkretny rekord zawiera zarówno zaktualizowaną informację, jak również wcześniejszą zawartość tego pola oraz datę wprowadzenia zmiany);

• wspomaganie procesu zatrudniania nowego pracownika np. tworzenie kartoteki pracownika, wymuszające wpisane niezbędnych informacji, możliwość wydruku kompletnej teczki lub tylko wybranych dokumentów;

• zatwierdzanie wniosków urlopowych przez e-mail lub poprzez pulpit kierownika/pracownika w aplikacji;

Wybrane możliwości modułu Płace:

• rozliczanie etatów oraz umów zleceń, uwzględniające specyfikę przepisów w danym zakresie np. zasad rozliczania pracowników tymczasowych, młodocianych;

• rozliczanie nadgodzin, delegacji krajowych oraz zagranicznych;

• udzielanie długoterminowych pożyczek lub zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto przyszłej wypłaty;

• planowanie czasu pracy i rozliczanie czasu faktycznie przepracowanego;

• sumowanie elementów wynagrodzenia;

• generowanie wypłat na podstawie przelewów cząstkowych lub zaliczek;

• zmniejszenie wybranego składnika płacowego;

• naliczanie dodatkowych elementów wynagrodzenia (np. premii) w oparciu o dane pochodzące z innych modułów systemu np. uzależnione od wartości dokumentów wystawionych dla kontrahentów;

• swoboda w zakresie definiowania składników wynagrodzenia;

• masowa wysyłka pasków wypłat za pomocą e-maila;

• tworzenie kalendarzy, w których Użytkownik może ustalać indywidualny rozkład czasu pracy, monitorować odstępstwa od przygotowanego grafiku; kalendarz można także zintegrować z automatycznymi rejestratorami czasu pracy.

Handel

Moduł służy do wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. W tym segmencie systemu ERP enova365 warto zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystawiania dokumentów według zdefiniowanych w systemie sekwencji. Ponadto w tym module dostępny jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach, a także wystawiania dokumentów sprzedaży, takich jak np. faktur VAT, paragonów, faktur do paragonu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur proforma i faktur zaliczkowych.

Wybrane funkcje tego modułu:

• Zakup – możliwość wystawiania faktur zakupu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur zaliczkowych, zamówień oraz ofert;

• Magazyn – możliwość wystawiania następujących dokumentów: wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW) i przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM). Co więcej, system enova365 umożliwia dokonywanie korekt dokumentów. Dokumenty można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System może obsługiwać wiele magazynów;

• Zamówienia i oferty – pełna realizacja procesu sprzedaży i zakupu: od ofertowania, aż po wystawienie faktury i zapłatę. Użytkownik może zarezerwować towar w magazynie;

• Generowanie zamówień do dostawcy – na podstawie danych dostępnych w systemie (takich jak np. stan towaru, jego ilość minimalna lub sprzedana w danym okresie) Użytkownik może stworzyć zamówienie do dostawcy;

• Zarządzanie łańcuchem dostaw – możliwość łączenia zamówień od odbiorcy z zamówienia do dostawcy;

• Umowy i faktury cykliczne – system pozwala rejestrować umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem;

• Kaucje – aplikacja wystawia dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi, a do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od liczby sztuk danego towaru;

• Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Business Intelligence

To moduł, który zaspokoi potrzeby firmy w zakresie pozyskiwania wiarygodnego zbioru danych oraz realizowania złożonych analiz, które wspomagają pracowników w podejmowaniu decyzji. Warto podkreślić, że pozyskiwane za sprawą tego modułu informacje nie są dedykowane wyłącznie kadrze kierowniczej czy firmowym analitykom. Ze zbiorów danych mogą korzystać wszyscy operatorzy systemu enova365.

Jakie są najważniejsze plusy takiego oprogramowania ERP? Przede wszystkim użytkownicy systemu mają dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu (na listach i formularzach enova365), które aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Moduł BI oferuje także ogromną paletę możliwości w zakresie przygotowywania zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wybrane funkcje modułu w ERP enova365:

• Domena – pozwala na tworzenie jakiejkolwiek dziedziny analitycznej. Funkcja ta nie wymaga od użytkownika dysponowania żadną zaawansowaną wiedzą w zakresie języka zapytań do zarządzania bazami danych. Użytkownik systemu ERP enova365, w zależności od posiadanego typu licencji, ma możliwość dokonania analizy danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności firmy lub też wyłącznie z tych wybranych, takich jak np. kadry i płace, finanse etc. Dane z domeny można bez problemu przenieść do dowolnego zewnętrznego narzędzia analitycznego. Korzystanie z dziedzin analitycznych pozwala m.in. określić kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie.

• Wskaźnik – to główna funkcjonalność modułu BI w enova365. Wskaźniki, z angielskiego Key Perfomance Indicators lub po prostu KPI, są definiowane w zakresie aspektów finansów, jak również tych poza finansowych działalności firmy. Ich ustalenie stanowi jeden z najważniejszych elementów budowania strategii kontroli działalności poszczególnych obszarów w firmie. KPI w klarowny sposób potwierdzają, że przedsiębiorstwo rozwija się zgodnie z przyjętym planem lub wskazują potrzebę wprowadzenia zmian w strategii. Oprogramowanie ERP enova365 zapewnia operatorowi zestaw wskaźników z wielu obszarów funkcjonowania biznesu. Ponadto daje użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami możliwość tworzenia, z wykorzystaniem dedykowanego edytora, własnych Key Perfomance Indicators.

• Bannery list i formularzy – użytkownik może w nich umieścić wybrane wskaźniki. Takie rozwiązanie ułatwia operatorowi systemu podejmowanie decyzji biznesowych – ma on nieustanny dostęp do informacji na temat KPI, niezależnie od swojego aktualnego miejsca pracy. Użytkownik może też dowolnie personalizować układ zakładek formularza – w każdej z nich można zdefiniować niepowtarzalny zestaw wskaźników.

• Wykorzystanie MS Excel z poziomu enova365 – obróbka danych w wykorzystaniem formuł, tabel przestawnych, generowanie arkuszy z gotowych szablonów.

• Wykorzystanie MS Word z poziomu enova365 – zdefiniowany szablon wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z enova365.

 

Księga podatkowa

Ten komponent systemu ERP enova365 ułatwia firmie zarządzanie i katalogowanie dokumentów, m.in. tworzenia deklaracji, stałych i okresowych sprawozdań, przygotowywanie zapisów KPIR, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, a także dokumentów, które nie są fakturami VAT, zestawienia i rozliczenia z kontrahentami. Do dyspozycji Użytkownika w aplikacji znajduje się szereg dokumentów, takich jak np. noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). Co więcej, Użytkownik może także dowolnie ustawiać filtry, na podstawie których system wygeneruje zestawienie informacji istotnych dla codziennego funkcjonowania biznesu. W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7.

Wybrane funkcje modułu Księga Podatkowa:

• Zapisy KPIR – na prowadzenie grupowanych według dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych;

• Ewidencja dokumentów i VAT – system kataloguje dokumenty podlegające księgowaniu (faktury VAT, memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp.);

• Ewidencja Środków Pieniężnych – opcja umożliwia bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami, w tym także nalicza ewentualne odsetki, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda czy polecenia przelewu;

• Zestawienia księgowe – ta funkcja pozwala obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki bieżącej działalności;

• Deklaracje – automatyczne sporządzanie i drukowanie dokumentów dotyczących zaliczki na podatek dochodowy;

• Matryce – tworzenie wzorów dokumentów bazujących na informacjach takich jak: kwota, data, kontrahent, opis oraz nr kolumny księgi;

• Bufor księgowań – w praktyce jest to notatnik, który pozwala na wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów;

• Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – ta funkcja pozwala zminimalizować konieczność ręcznego wprowadzania do systemu dokumentów sprzedaży lub zakupu dostarczanych przez Klienta.

Księga handlowa

Moduł ten stanowi nowoczesne i wygodne narzędzie dla wszystkich księgowych, którzy chcą usprawnić swoją codzienną pracę. Zawiera m.in. funkcjonalności enova365 Księga Podatkowa. Nie brakuje w nim jednak również rozwiązań technologicznych pozwalających na ewidencję zdublowanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont.

Wybrane możliwości modułu Księga Handlowa:

• Dziennik – prowadzenie zapisów księgowych według jednego dziennika lub sub-dzienników, w których znajdują się dokumenty sklasyfikowane na podstawie ich typu (wyciągi bankowe, sprzedaż itp.);

• Tworzenie zestawień sald i obrotów za dowolnie zdefiniowany przez Użytkownika okres;

• Deklaracje – automatyczne sporządzanie oraz rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT;

• Schematy księgowe – automatyczne zarządzanie wszystkimi dokumentami na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz wprowadzony opis analityczny. Schematy tworzone są na podstawie planu kont.

Workflow

Poziom efektywności pracy w kluczowym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie oraz szybkość rozwoju firmy. Aby zoptymalizować procesy w tym zakresie, najlepiej skorzystać ze sprawdzonych i elastycznych schematów, które znajdziesz w module Workflow. Dzięki niemu usprawnisz pracę w poszczególnych działach, a Twoje przedsiębiorstwo będzie rozwijało się zgodnie z ustalonym strategicznie kierunkiem. Workflow programu ERP dla małych firm enova365 umożliwia definiowanie procesów, w których biorą udział poszczególni pracownicy firmy. W każdym procesie mogą znajdować się dokumenty, dane oraz przede wszystkim zadania dla poszczególnych osób. Przekazywanie zadań od jednego pracownika do drugiego przebiega automatycznie.

Dodatkowo system w procesach uwzględnia odpowiednie procedury zarządcze. W praktyce, pracownik jest stale informowany o zadaniach, które ma do wykonania oraz o terminach ich realizacji. W przypadku zadań o bardziej skomplikowanej strukturze, które w toku ich wykonywania wymagają zgody osoby decyzyjnej, system umożliwia zdefiniowanie procesu w taki sposób, żeby wyeliminować wszelkie niepotrzebne przerwy (na odpowiednim etapie, osoba decyzyjna jest informowana o konieczności podjęcia decyzji). Proces może również zawierać instrukcje postępowania w określonych sytuacjach oraz firmowe procedury organizacyjne, które minimalizują ryzyko popełnienia błędu przez pracownika w danej sytuacji.

Chcesz przekonać się jak moduł Workflow działa w praktyce? Zobacz przykładowy proces przepływu pracy z jego wykorzystaniem.

Ten komponent systemu idealnie sprawdzi się w obsłudze procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach działających w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne. Tam gdzie nie jest wymagane tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji.

Moduł ten zapewni również duże wsparcie firmom handlowym, tworzącym zestawy z towarów zamawianych uprzednio u dostawców. ERP enova365 ułatwi zarządzanie obsługą produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym.

Wybrane funkcje modułu:

• Definiowanie wzorcowych operacji, tworzących całość procesu technologicznego. Surowce, koszty i produkty są powiązane z operacjami produkcji.

• Kalkulacja kosztów wytworzenia produktu, tworzona na podstawie ostatnich cen zakupu surowców oraz innych zdefiniowanych kosztów niezbędnych w technologii. Możliwość obsługi rozliczeń produkcji w cenach ewidencyjnych lub rzeczywistych.

• Swobodna modyfikacja założeń technologii w ramach konkretnego zlecenia (bez wpływu na pierwotnie zdefiniowaną technologię wzorcową).

• Tworzenie zleceń w oparciu o wybór produktu (automatyczne ustalenie technologii) lub wybór technologii (automatyczne dopasowanie produktów).

• Mechanizm kompletacji, automatycznie generujący dokumenty rozchodu oraz przyjęć surowców/towarów (dla całego zlecenia lub jego konkretnych operacji).

• Możliwość powiązania zlecenia produkcyjnego z innymi dokumentami.

• Generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty.

Moduł systemu ERP enova365 wykorzystywany w zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Ze względu na dużą elastyczność, może być zastosowany w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego branżę, profil czy wielkość firmy.

Wybrane funkcjonalności:

• Tworzenie listy kontrahentów, formularze kontrahentów zawierają dane zebrane o kliencie.

• Rejestracja i przyporządkowanie historii kontaktu do danych kontrahentów oraz zadań wobec nich do wykonania. Możliwość wyróżnienia zadań priorytetowych.

• Grupowanie zadań/zdarzeń oraz definiowanie ich w projekty odnoszące się do danego kontrahenta.

• Grupowanie projektów mających wspólny cel, a odnoszących się do różnych kontrahentów.

• Tworzenie korespondencji seryjnej – przygotowanie szablonu listu, wydruk dla wskazanych kontrahentów.

• Zarządzanie zasobami firmy – dodawanie rezerwacji na wybrane zasoby w kalendarzu.

• Tworzenie teczek – mogących się składać z wielu elementów umieszczonych w różnych miejscach systemu.

• Przechowywanie i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami np. umów, oświadczeń.

• Definiowanie opiekuna kontrahenta – przypisanie klienta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych.

• Kreatory – narzędzie dzięki któremu można za pomocą jednego okna wprowadzać dane do wielu miejsc w systemie, bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu np. w ramach jednego formularza uwzględnienie kampanii, projektu oraz korespondencji seryjnej.

Windykacja

Moduł ten wspomaga pracę działu windykacji oraz księgowości w firmie poprzez automatyzację procesów skupionych na nadzorowaniu dłużnika. W praktyce przejawia się to m.in. jako tworzenie i wysyłka dokumentów oraz przypomnień za sprawą automatycznych wiadomości e-mail i SMS (Użytkownik musi posiadać licencję na CRM, dodatki SMS i CRM Outlook). Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsądowa windykacja przeterminowanych należności staje się zdecydowanie łatwiejsza i mniej uciążliwa.

Program ERP dla małych firm enova365 pozwala kreować procedury windykacyjne, w których Użytkownik w sposób dowolny definiuje ścieżkę kolejnych kroków, które system realizuje na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego. Operator może również generować dokumenty rozliczeniowe, wezwania oraz noty odsetkowe dla poszczególnych spraw. Co więcej, integracja z modułem CRM enova365 (wymagana jest licencja) pozwala tworzyć i przypisywać dedykowane zadania związane z procesem windykacyjnym. Użytkownik może generować w systemie enova365 nieograniczoną liczbę ścieżek windykacyjnych. Użytkownicy systemu ERP enova365, którzy korzystają z modułu Windykacja, mogą liczyć na bezpłatne udostępnienie niektórych elementów modułu Workflow.

Takie rozwiązanie sprawia, że procesy windykacyjne są jeszcze mniej czaso- i pracochłonne, a Użytkownik oprogramowania ma pełny podgląd do realizowanych na bieżąco spraw i danych z nimi związanych. Ponadto klienci, dla których codziennością są bardziej skomplikowane procesy windykacyjne, mogą skorzystać z dodatkowych modyfikacji i dedykowanej rozbudowy modułu.

Ten moduł ma na celu automatyzację i ułatwienie prowadzenia procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Efektem jest większa ergonomia pracy, dostarczanie informacji analitycznych nt. grupy środków trwałych, tj: gruntów, budynków, budowli. Zakres możliwości modułu Nieruchomości jest bardzo szeroki. Umożliwia on m.in. odwzorowanie struktury budynków w formie drzewa, zarządzanie zdarzeniami planowanymi i niespodziewanymi, obsługę liczniku mediów, zarządzanie najmem obiektów, ewidencję polis ubezpieczeniowych.

Korzystając z tego modułu użytkownik automatyzuje powtarzalne procesy, generuje raporty i zestawienia analityczne, ma możliwość prostego rejestrowania dokumentów związanych z nieruchomościami. Moduł jest powiązany z innymi modułami enova365: Projekty, Handel, Księga Inwentarzowa.

Moduł Projekty służy od planowania i zarządzania projektami za pomocą jednego narzędzia. Łączy w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (z wyłączeniem Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Moduł zapewnia automatyzację procesów przypisywania dokumentów do odpowiednich projektów, śledzenia planów i etapu ich realizacji.

W ramach budżetowania projektów użytkownik może planować koszty i przychody, kwalifikować odpowiednio koszty, wprowadzać korekty, dostosować moduł całkowicie pod potrzeby projektu.

Jest to moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie i porządkowanie dokumentów w rejestrach, ewidencjonowanie ich zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Dzięki modułowi enova365 DMS (Document Managment System) użytkownik zyskuje szybki wgląd do dokumentów oraz innych spraw, usprawnia przepływ dokumentów w firmie. Funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) jest jedną z funkcjonalności, służących do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF, dzięki czemu eliminowane są błędy w danych wprowadzanych do systemu.

Moduł Serwis ERP enova365 umożliwia rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Moduł automatyzuje proces informowania klienta o etapie realizacji zlecenia poprzez powiadomienia e-mail lub SMS. Funkcjonalność modułu oparta jest o serwisowane urządzenie. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

W module jest możliwość wystawiania zleceń serwisowych, które automatycznie trafiają na listę zadań przypisanego serwisanta/operatora. Dodatkowo, w module można zaplanować przypomnienia o koniecznych przeglądach, ustawić ich częstotliwość na podstawie posiadanych dokumentów czy okresu gwarancyjnego. Moduł posiada też funkcję automatycznych powiadomień o statusie realizacji zlecenia.

Moduł ten wspomaga zarządzanie delegacjami służbowymi pracowników. Umożliwia rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji, ewidencję wyjazdów oraz poniesionych kosztów, usprawnia proces obiegu dokumentów związanych z delegacjami.

Funkcjonalności modułu pozwalają na automatyzację takich procesów jak wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych, księgowanie rozliczeń, rejestracja rachunków (np.: za samochody, noclegi, bilety, itp.).

Ten moduł idealnie sprawdzi się w ośrodkach szkoleniowych, które działają zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zapewnia ich kompleksową obsługę: automatyzacja planowania i ewidencji szkoleń, kontrola przebiegu, kolizje dostępności sal, wpływy należności z faktur.

Do funkcjonalności modułu należą więc ewidencja oraz planowanie szkoleń, ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń, rozliczanie grup szkoleniowych, sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego to platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami. Ma charakter B2B. Użytkownikiem modułu jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego.

Główne założenia pulpitu to:

 • Dostęp on-line do informacji o podstawowych rozliczeniach księgowo – podatkowych związanych z działalnością klienta.
 • Dostęp on-line do informacji o rozrachunkach.
 • Eksport przygotowanych przelewów do pliku, zgodnego z formatem banku.
 • Kontrola pracy biura rachunkowego, poprzez podgląd do statystyk wprowadzanych dokumentów.

Korzyści modułu:

 • Dostęp do danych w dogodnym dla Klienta czasie.
 • Zebranie istotnych informacji w jednym miejscu.
 • Usprawnienie komunikacji z Klientem.
 • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.

Pulpit Klienta Biura rachunkowego składa się z 2 głównych folderów:

 • Ogólne – część wspólna dla wszystkich pulpitów
 • Pulpit Klienta BR – właściwa część pulpitu klienta BR. W skład modułu wchodzą następujące elementy:
  • Podsumowanie – sumaryczne wartości dot. podatków oraz ZUS za wskazany okres. Ponadto lista prezentuje wykres struktury wiekowej zobowiązań, należności oraz prognozowane saldo gotówki.
  • Księgowość – dane księgowe dotyczące zobowiązań podatkowych (podatku VAT oraz podatku dochodowego) oraz zapisów księgowych.
  • Rozrachunki – dane dotyczące rozrachunków Klienta, rozrachunków z biurem oraz przelewów.
  • Środki trwałe – dane dotyczące inwentarza Klienta.

Użytkownikiem systemu jest osoba kontaktowa od Klienta (kontrahenta) logująca się do bazy Biura Rachunkowego. Operator logujący się do systemu ma dostęp wyłącznie do informacji o jednej lub kilku firmach, dla których w bazie Biura Rachunkowego jest osobą kontaktową i posiada aktywny dostęp WWW.
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Pulpit kontrahenta to moduł B2B enova365 służący do „samoobsługi” klienta lub dostawcy firmy, która użytkuje system enova365. Pulpit jest aplikacją działającą na serwerze, do której dostęp uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może z niej korzystać będąc w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

Za jej pomocą może:

 • przeglądać listę towarów i usług,
 • składać zamówienia lub zapytania ofertowe,
 • sprawdzać stan ich realizacji,
 • przeglądać oferty handlowe, rozrachunki,
 • przeglądać i dodawać zadania/zdarzenia związane z firmami mu podległymi.

Może również drukować wystawione dla jego firmy dokumenty oraz pobierać komunikaty EDI, jeśli zostały wygenerowane. Listy wszystkich dokumentów są ograniczone wyłącznie do tych, w których podmiotem jest kontrahent, którego reprezentuje zalogowany użytkownik.

Pulpit Pracownika ułatwia organizację oraz administrację pracy w firmie, zapewniając pracownikom dostęp do ich danych kadrowych. Jego podstawową funkcjonalnością jest elektroniczny obieg wniosków pracowniczych. Pulpit ten poprawia efektywność pracy operacyjnej, przyspiesza przepływ informacji, automatyzuje zarządzanie sprawami administracyjnymi.

Z poziomu aplikacji pracownik może m.in.:
• Kontrolować swój limit urlopowy,
• składać wnioski urlopowe,
• składać różnego rodzaju wnioski kadrowe,
• przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
• sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
• generować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Pulpit kierownika usprawnia procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie dzięki dostępowi do danych pracowników w aplikacji kierowników.

W tym pulpicie kierownik ma możliwość:
• zarządzania elektronicznymi wnioskami, złożonymi przez pracowników,
• przeglądania danych pracowników
• zatwierdzania wniosków urlopowych oraz innych wniosków składanych przez pracowników,
• generowania różnych raportów

Wykorzystanie aplikacji do tego typu działań zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu, usprawnia organizację pracy, zwiększa jej efektywność, a także zmniejsza margines błędu czynnika ludzkiego.

Warianty systemu enova365

System ERP enova365 został stworzony w trzech wersjach, dla dużych, średnich i małych firm. Cechą za którą cenimy to oprogramowanie, jest możliwość płynnego przejścia z niższej, na wyższą wersję bez potrzeby wymiany całego systemu. Po prostu kiedy pojawia się potrzeba wykorzystania większej liczby funkcji, dobierasz moduły lub przechodzisz na wyższy wariant, a my pomagamy przy tym procesie. Jest to więc świetne rozwiązanie ERP dla małych firm, ale też większych przedsiębiorstw. To takie proste!

Wariant srebrny

Dedykowany małym firmom, większość procesów jest predefiniowanych. Funkcje są ograniczone do niezbędnych, a koszty licencji są najniższe.

Wariant złoty

Wersja najpopularniejsza, rozsądna cenowo, a oferująca dużo w zamian. W tym wariancie można definiować własne procesy.

Wariant platynowy

Wariant stworzony dla dużych przedsiębiorstw. Ma nieograniczone możliwości dostosowania do skomplikowanych procedur firmy.

FILARY TECHNOLOGICZNE ENOVA

enova365 buduje w firmie spójne środowisko informatyczne w oparciu o biznesowe know-how. Realizacja codziennych obowiązków przedsiębiorstwa zostaje w procesie wdrożenia przeniesiona do otoczenia komputerowego. System ma trzywarstwową konstrukcję. Informacje są przechowywane w bazie danych, kontekst dla informacji zapisywanych w systemie zapewnia rozwijana logika biznesowa, a dostęp do nich umożliwia funkcjonalny interfejs.

enova365 posiada jedną wspólną bazę danych, nawet jeśli instalacja jest hybrydowa (okienkowa w połączeniu z przeglądarkową), to wyjątkowa cecha tego sytemu.

Logika biznesowa enova365 buduje w firmie spójne środowisko informatyczne w oparciu o know-how, dzięki któremu Twoja firma efektywniej funkcjonuje i może szybciej się rozwijać.

Funkcjonalny interfejs enova365 jest tworzony przy współpracy ze specjalistami. Posiada wersję okienkową, przeglądarkową oraz dotykową.

Licencje na własność

To standardowa forma zakupu oprogramowania. Kupiona licencja staje się dożywotnią własnością, z możliwością aktualizacji. Opcja idealna, gdy na wdrożenie systemu dostajesz dotację lub leasing.

Licencje w abonamencie

To możliwość wynajęcia oprogramowania w formie opłat abonamentowych za korzystanie z wybranych modułów systemu. Opcja idealna dla małych i średnich firm o dynamicznej strukturze zatrudnienia.

Stanowiska pracy

To podstawowa forma korzystania z oprogramowania w tradycyjnym środowisku Microsoft Windows (interfejs jest oparty o tradycyjne okienka -Windows Forms).

Praca zdalna

Daje możliwość korzystania z systemu z wielu urządzeń, poprzez przeglądarkę internetową (interfejs HTML), urządzenia z Windows 8 (interfejs mobilny) oraz telefony z systemem Android (aplikacja).