Z enova365 masz wszystkie funkcje zawsze pod ręką

A te potrzebne w przyszłości, na wyciągnięcie ręki. Przed wdrożeniem kompletujesz moduły z obszaru handlu, CRM, kadr, księgowości i workflow. Każdy moduł dostępny jest w trzech wersjach funkcjonalnych (oznaczonych kolorami: srebrny, złoty i platynowy) odpowiadającym potrzebom dużych, średnich i małych firm. Możesz łączyć moduły w różnych wariantach, dobierać oraz podnieść je do wyższej wersji.

Moduły współdziałają ze sobą, korzystając z jednej bazy danych, co gwarantuje dowolny dostęp do funkcji systemu, także z wielu urządzeń (komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu). Program sam dobierze odpowiedni interfejs (okienkowy, przeglądarkowy, dotykowy, komórkowy). Dzięki temu łatwo dopasujesz system do stylów pracy w firmie.

integracja

Oprogramowanie enova365 można swobodnie nie tylko rozwijać, ale również integrować z systemami branżowymi, z których korzystasz w swojej firmie. Program enova365 może być integrowana z wieloma systemami m.in.: kurierskimi, magazynowymi WMS, logistycznymi TMS oraz magazynów zewnętrznych, sprzedaży mobilnej, sprzedaży detalicznej POS, sklepów internetowych, portali B2B, produkcyjnymi APS, MES, jak również innym systemami finansowo-księgowymi jak SAP, IFS.

O budowie modułowej enova365

System enova365 jest zbudowany z modułów odpowiadających obszarom firmy, które ma wspierać. Każdy moduł może występować w trzech wariantach, odpowiadającym wielkości przedsiębiorstwa i potrzebom funkcjonalnym. Oprogramowanie enova365 jest dostępne w modelu licencyjnym czyli własnościowym lub abonamentowym w chmurze. Zobacz, jakie korzyści oferują moduły enova365 dla Twojej firmy. Wybierz swoje moduły i zapytaj nas o wdrożenie!

Kadry Płace

Głównym celem tego modułu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależnie od ich liczby – z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno firmy zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, jak też przedsiębiorstwa, w których pracuje nawet kilka tysięcy osób.

Oprogramowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Arkusze posiadają blokady wprowadzania błędów merytorycznych.

Odpowiednie ustawienie początkowe systemu zapewnia łatwość w jego dalszej obsłudze przez Użytkownika końcowego. Ewentualne aktualizacje do zmian w prawie również przebiegają intuicyjnie i są w pełni zrozumiałe nawet dla Użytkowników bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Ponadto moduł Kadry i Płace umożliwia ustalanie harmonogramów czasu pracy oraz składników wynagrodzenia (enova365 „czuwa”, żeby wszystkie grafiki były zgodne z prawem pracy). Komponent ten jest kompatybilny z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy, a także z programami pakietu MS Office.

Wybrane możliwości modułu Kadry:

• tworzenie baz danych zawierających następujące informacje: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe;

• usuwanie nieaktualnych rekordów;

• mechanizm „zapisów historycznych” – system „zapamiętuje” kluczowe zmiany (konkretny rekord zawiera zarówno zaktualizowaną informację, jak również wcześniejszą zawartość tego pola oraz datę wprowadzenia zmiany);

• wspomaganie procesu zatrudniania nowego pracownika np. tworzenie kartoteki pracownika, wymuszające wpisane niezbędnych informacji, możliwość wydruku kompletnej teczki lub tylko wybranych dokumentów;

• zatwierdzanie wniosków urlopowych przez e-mail lub poprzez pulpit kierownika/pracownika w aplikacji;

Wybrane możliwości modułu Płace:

• rozliczanie etatów oraz umów zleceń, uwzględniające specyfikę przepisów w danym zakresie np. zasad rozliczania pracowników tymczasowych, młodocianych;

• rozliczanie nadgodzin, delegacji krajowych oraz zagranicznych;

• udzielanie długoterminowych pożyczek lub zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto przyszłej wypłaty;

• planowanie czasu pracy i rozliczanie czasu faktycznie przepracowanego;

• sumowanie elementów wynagrodzenia;

• generowanie wypłat na podstawie przelewów cząstkowych lub zaliczek;

• zmniejszenie wybranego składnika płacowego;

• naliczanie dodatkowych elementów wynagrodzenia (np. premii) w oparciu o dane pochodzące z innych modułów systemu np. uzależnione od wartości dokumentów wystawionych dla kontrahentów;

• swoboda w zakresie definiowania składników wynagrodzenia;

• masowa wysyłka pasków wypłat za pomocą e-maila;

• tworzenie kalendarzy, w których Użytkownik może ustalać indywidualny rozkład czasu pracy, monitorować odstępstwa od przygotowanego grafiku; kalendarz można także zintegrować z automatycznymi rejestratorami czasu pracy.

Handel

Moduł służy do wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. W tym segmencie systemu enova365 warto zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystawiania dokumentów według zdefiniowanych w systemie sekwencji. Ponadto w tym module dostępny jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach, a także wystawiania dokumentów sprzedaży, takich jak np. faktur VAT, paragonów, faktur do paragonu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur proforma i faktur zaliczkowych.

Wybrane funkcje tego modułu:

• Zakup – możliwość wystawiania faktur zakupu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur zaliczkowych, zamówień oraz ofert;

• Magazyn – możliwość wystawiania następujących dokumentów: wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW) i przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM). Co więcej, system enova365 umożliwia dokonywanie korekt dokumentów. Dokumenty można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System może obsługiwać wiele magazynów;

• Zamówienia i oferty – pełna realizacja procesu sprzedaży i zakupu: od ofertowania, aż po wystawienie faktury i zapłatę. Użytkownik może zarezerwować towar w magazynie;

• Generowanie zamówień do dostawcy – na podstawie danych dostępnych w systemie (takich jak np. stan towaru, jego ilość minimalna lub sprzedana w danym okresie) Użytkownik może stworzyć zamówienie do dostawcy;

• Zarządzanie łańcuchem dostaw – możliwość łączenia zamówień od odbiorcy z zamówienia do dostawcy;

• Umowy i faktury cykliczne – system pozwala rejestrować umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem;

• Kaucje – aplikacja wystawia dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi, a do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od liczby sztuk danego towaru;

• Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Business Intelligence

To moduł, który zaspokoi potrzeby firmy w zakresie pozyskiwania wiarygodnego zbioru danych oraz realizowania złożonych analiz, które wspomagają pracowników w podejmowaniu decyzji. Warto podkreślić, że pozyskiwane za sprawą tego modułu informacje nie są dedykowane wyłącznie kadrze kierowniczej czy firmowym analitykom. Ze zbiorów danych mogą korzystać wszyscy operatorzy systemu enova365.

Jakie są najważniejsze plusy takiego oprogramowania ERP? Przede wszystkim użytkownicy systemu mają dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu (na listach i formularzach enova365), które aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Moduł BI oferuje także ogromną paletę możliwości w zakresie przygotowywania zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wybrane funkcje modułu:

• Domena – pozwala na tworzenie jakiejkolwiek dziedziny analitycznej. Funkcja ta nie wymaga od użytkownika dysponowania żadną zaawansowaną wiedzą w zakresie języka zapytań do zarządzania bazami danych. Użytkownik systemu ERP enova365, w zależności od posiadanego typu licencji, ma możliwość dokonania analizy danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności firmy lub też wyłącznie z tych wybranych, takich jak np. kadry i płace, finanse etc. Dane z domeny można bez problemu przenieść do dowolnego zewnętrznego narzędzia analitycznego. Korzystanie z dziedzin analitycznych pozwala m.in. określić kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie.

• Wskaźnik – to główna funkcjonalność modułu BI w enova365. Wskaźniki, z angielskiego Key Perfomance Indicators lub po prostu KPI, są definiowane w zakresie aspektów finansów, jak również tych poza finansowych działalności firmy. Ich ustalenie stanowi jeden z najważniejszych elementów budowania strategii kontroli działalności poszczególnych obszarów w firmie. KPI w klarowny sposób potwierdzają, że przedsiębiorstwo rozwija się zgodnie z przyjętym planem lub wskazują potrzebę wprowadzenia zmian w strategii. Oprogramowanie ERP enova365 zapewnia operatorowi zestaw wskaźników z wielu obszarów funkcjonowania biznesu. Ponadto daje użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami możliwość tworzenia, z wykorzystaniem dedykowanego edytora, własnych Key Perfomance Indicators.

• Bannery list i formularzy – użytkownik może w nich umieścić wybrane wskaźniki. Takie rozwiązanie ułatwia operatorowi systemu podejmowanie decyzji biznesowych – ma on nieustanny dostęp do informacji na temat KPI, niezależnie od swojego aktualnego miejsca pracy. Użytkownik może też dowolnie personalizować układ zakładek formularza – w każdej z nich można zdefiniować niepowtarzalny zestaw wskaźników.

• Wykorzystanie MS Excel z poziomu enova365 – obróbka danych w wykorzystaniem formuł, tabel przestawnych, generowanie arkuszy z gotowych szablonów.

• Wykorzystanie MS Word z poziomu enova365 – zdefiniowany szablon wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z enova365.

 

Księga podatkowa

Ten komponent systemu enova365 ułatwia firmie zarządzanie i katalogowanie dokumentów, m.in. tworzenia deklaracji, stałych i okresowych sprawozdań, przygotowywanie zapisów KPIR, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, a także dokumentów, które nie są fakturami VAT, zestawienia i rozliczenia z kontrahentami. Do dyspozycji Użytkownika w aplikacji znajduje się szereg dokumentów, takich jak np. noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). Co więcej, Użytkownik może także dowolnie ustawiać filtry, na podstawie których system wygeneruje zestawienie informacji istotnych dla codziennego funkcjonowania biznesu. W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7.

Wybrane funkcje modułu Księga Podatkowa:

• Zapisy KPIR – na prowadzenie grupowanych według dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych;

• Ewidencja dokumentów i VAT – system kataloguje dokumenty podlegające księgowaniu (faktury VAT, memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp.);

• Ewidencja Środków Pieniężnych – opcja umożliwia bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami, w tym także nalicza ewentualne odsetki, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda czy polecenia przelewu;

• Zestawienia księgowe – ta funkcja pozwala obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki bieżącej działalności;

• Deklaracje – automatyczne sporządzanie i drukowanie dokumentów dotyczących zaliczki na podatek dochodowy;

• Matryce – tworzenie wzorów dokumentów bazujących na informacjach takich jak: kwota, data, kontrahent, opis oraz nr kolumny księgi;

• Bufor księgowań – w praktyce jest to notatnik, który pozwala na wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów;

• Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – ta funkcja pozwala zminimalizować konieczność ręcznego wprowadzania do systemu dokumentów sprzedaży lub zakupu dostarczanych przez Klienta.

Księga handlowa

Moduł ten stanowi nowoczesne i wygodne narzędzie dla wszystkich księgowych, którzy chcą usprawnić swoją codzienną pracę. Zawiera m.in. funkcjonalności enova365 Księga Podatkowa. Nie brakuje w nim jednak również rozwiązań technologicznych pozwalających na ewidencję zdublowanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont.

Wybrane możliwości modułu Księga Handlowa:

• Dziennik – prowadzenie zapisów księgowych według jednego dziennika lub sub-dzienników, w których znajdują się dokumenty sklasyfikowane na podstawie ich typu (wyciągi bankowe, sprzedaż itp.);

• Tworzenie zestawień sald i obrotów za dowolnie zdefiniowany przez Użytkownika okres;

• Deklaracje – automatyczne sporządzanie oraz rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT;

• Schematy księgowe – automatyczne zarządzanie wszystkimi dokumentami na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz wprowadzony opis analityczny. Schematy tworzone są na podstawie planu kont.

Workflow

Poziom efektywności pracy w kluczowym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie oraz szybkość rozwoju firmy. Aby zoptymalizować procesy w tym zakresie, najlepiej skorzystać ze sprawdzonych i elastycznych schematów, które znajdziesz w module Workflow. Dzięki niemu usprawnisz pracę w poszczególnych działach, a Twoje przedsiębiorstwo będzie rozwijało się zgodnie z ustalonym strategicznie kierunkiem. Workflow enova365 umożliwia definiowanie procesów, w których biorą udział poszczególni pracownicy firmy. W każdym procesie mogą znajdować się dokumenty, dane oraz przede wszystkim zadania dla poszczególnych osób. Przekazywanie zadań od jednego pracownika do drugiego przebiega automatycznie.

Dodatkowo system w procesach uwzględnia odpowiednie procedury zarządcze. W praktyce, pracownik jest stale informowany o zadaniach, które ma do wykonania oraz o terminach ich realizacji. W przypadku zadań o bardziej skomplikowanej strukturze, które w toku ich wykonywania wymagają zgody osoby decyzyjnej, system umożliwia zdefiniowanie procesu w taki sposób, żeby wyeliminować wszelkie niepotrzebne przerwy (na odpowiednim etapie, osoba decyzyjna jest informowana o konieczności podjęcia decyzji). Proces może również zawierać instrukcje postępowania w określonych sytuacjach oraz firmowe procedury organizacyjne, które minimalizują ryzyko popełnienia błędu przez pracownika w danej sytuacji.

Chcesz przekonać się jak moduł Workflow działa w praktyce? Zobacz przykładowy proces przepływu pracy z jego wykorzystaniem.

Ten komponent systemu idealnie sprawdzi się w obsłudze procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach działających w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne. Tam gdzie nie jest wymagane tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji.

Moduł ten zapewni również duże wsparcie firmom handlowym, tworzącym zestawy z towarów zamawianych uprzednio u dostawców. Ułatwi zarządzanie obsługą produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym.

Wybrane funkcje modułu:

• Definiowanie wzorcowych operacji, tworzących całość procesu technologicznego. Surowce, koszty i produkty są powiązane z operacjami produkcji.

• Kalkulacja kosztów wytworzenia produktu, tworzona na podstawie ostatnich cen zakupu surowców oraz innych zdefiniowanych kosztów niezbędnych w technologii. Możliwość obsługi rozliczeń produkcji w cenach ewidencyjnych lub rzeczywistych.

• Swobodna modyfikacja założeń technologii w ramach konkretnego zlecenia (bez wpływu na pierwotnie zdefiniowaną technologię wzorcową).

• Tworzenie zleceń w oparciu o wybór produktu (automatyczne ustalenie technologii) lub wybór technologii (automatyczne dopasowanie produktów).

• Mechanizm kompletacji, automatycznie generujący dokumenty rozchodu oraz przyjęć surowców/towarów (dla całego zlecenia lub jego konkretnych operacji).

• Możliwość powiązania zlecenia produkcyjnego z innymi dokumentami.

• Generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty.

Moduł wykorzystywany w zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Ze względu na dużą elastyczność, może być zastosowany w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego branżę, profil czy wielkość firmy.

Wybrane funkcjonalności:

• Tworzenie listy kontrahentów, formularze kontrahentów zawierają dane zebrane o kliencie.

• Rejestracja i przyporządkowanie historii kontaktu do danych kontrahentów oraz zadań wobec nich do wykonania. Możliwość wyróżnienia zadań priorytetowych.

• Grupowanie zadań/zdarzeń oraz definiowanie ich w projekty odnoszące się do danego kontrahenta.

• Grupowanie projektów mających wspólny cel, a odnoszących się do różnych kontrahentów.

• Tworzenie korespondencji seryjnej – przygotowanie szablonu listu, wydruk dla wskazanych kontrahentów.

• Zarządzanie zasobami firmy – dodawanie rezerwacji na wybrane zasoby w kalendarzu.

• Tworzenie teczek – mogących się składać z wielu elementów umieszczonych w różnych miejscach systemu.

• Przechowywanie i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami np. umów, oświadczeń.

• Definiowanie opiekuna kontrahenta – przypisanie klienta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych.

• Kreatory – narzędzie dzięki któremu można za pomocą jednego okna wprowadzać dane do wielu miejsc w systemie, bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu np. w ramach jednego formularza uwzględnienie kampanii, projektu oraz korespondencji seryjnej.

Windykacja

Moduł ten wspomaga pracę działu windykacji oraz księgowości w firmie poprzez automatyzację procesów skupionych na nadzorowaniu dłużnika. W praktyce przejawia się to m.in. jako tworzenie i wysyłka dokumentów oraz przypomnień za sprawą automatycznych wiadomości e-mail i SMS (Użytkownik musi posiadać licencję na CRM, dodatki SMS i CRM Outlook). Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsądowa windykacja przeterminowanych należności staje się zdecydowanie łatwiejsza i mniej uciążliwa.

Oprogramowanie pozwala kreować procedury windykacyjne, w których Użytkownik w sposób dowolny definiuje ścieżkę kolejnych kroków, które system realizuje na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego. Operator może również generować dokumenty rozliczeniowe, wezwania oraz noty odsetkowe dla poszczególnych spraw. Co więcej, integracja z modułem CRM enova365 (wymagana jest licencja) pozwala tworzyć i przypisywać dedykowane zadania związane z procesem windykacyjnym. Użytkownik może generować w systemie enova365 nieograniczoną liczbę ścieżek windykacyjnych. Użytkownicy systemu ERP enova365, którzy korzystają z modułu Windykacja, mogą liczyć na bezpłatne udostępnienie niektórych elementów modułu Workflow.

Takie rozwiązanie sprawia, że procesy windykacyjne są jeszcze mniej czaso- i pracochłonne, a Użytkownik oprogramowania ma pełny podgląd do realizowanych na bieżąco spraw i danych z nimi związanych. Ponadto klienci, dla których codziennością są bardziej skomplikowane procesy windykacyjne, mogą skorzystać z dodatkowych modyfikacji i dedykowanej rozbudowy modułu.

Moduł Pulpit Pracownika oraz Pulpit Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych.

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg wniosków zdefiniowanych w systemie. Pracownik składa elektroniczny wniosek, np. urlopowy, który automatycznie generuje zadanie dla przełożonego lub jego zastępcy.

Pracownik ma pełen wgląd do swoich danych kadrowych, danych dotyczących czasu pracy oraz wykorzystania limitów urlopowych. Z poziomu Pulpitu może przeglądać swoje wypłaty, czy deklaracje podatkowe.

Platforma zapewnia szybki podgląd obecności pracowników. Wgląd w planowane nieobecności pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalenie zastępstw. Definiowalne zestawienia czasu pracy zostały zaprojektowane z myślą o ergonomicznym wprowadzaniu rzeczywistego czasu pracy dla wielu pracowników. Kierownik może te dane modyfikować pojedynczo dla konkretnego pracownika lub dla grupy. Dostęp do statystyk pozwala na kontrolę ilości nadgodzin, a podgląd listy badań i szkoleń BHP pozwala sprawdzić, czy załoga posiada odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik po zalogowaniu się do Pulpitu widzi wszystkie wnioski pracowników, którymi zarządza. Lista powiadomień pozwala na sprawdzenie etapu na jakim znajduje się dany wniosek. Dokumenty, w tym także te wymagające wielostopniowego zatwierdzania, przechodzą przez kolejne etapy według ustalonej w systemie ścieżki. Od oczekującego po zaakceptowany czy odrzucony. Dokumenty otrzymują odpowiednio statusy: oczekujący, zaakceptowany, odrzucony. Z kolei zasobnik dokumentów umożliwia przechowywanie i udostępnianie dokumentów w formie załączników (np. skany) Pracownik widzi swoje dokumenty w programie enova365, dodane mu przez dział personalny oraz te, które podpiął samodzielnie za pośrednictwem Pulpitu Pracownika. Dokumenty można pobierać i drukować.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego to platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami. Ma charakter B2B. Użytkownikiem modułu jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego.

Główne założenia pulpitu to:

 • Dostęp on-line do informacji o podstawowych rozliczeniach księgowo – podatkowych związanych z działalnością klienta.
 • Dostęp on-line do informacji o rozrachunkach.
 • Eksport przygotowanych przelewów do pliku, zgodnego z formatem banku.
 • Kontrola pracy biura rachunkowego, poprzez podgląd do statystyk wprowadzanych dokumentów.

Korzyści modułu:

 • Dostęp do danych w dogodnym dla Klienta czasie.
 • Zebranie istotnych informacji w jednym miejscu.
 • Usprawnienie komunikacji z Klientem.
 • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.

Pulpit Klienta Biura rachunkowego składa się z 2 głównych folderów:

 • Ogólne – część wspólna dla wszystkich pulpitów
 • Pulpit Klienta BR – właściwa część pulpitu klienta BR. W skład modułu wchodzą następujące elementy:
  • Podsumowanie – sumaryczne wartości dot. podatków oraz ZUS za wskazany okres. Ponadto lista prezentuje wykres struktury wiekowej zobowiązań, należności oraz prognozowane saldo gotówki.
  • Księgowość – dane księgowe dotyczące zobowiązań podatkowych (podatku VAT oraz podatku dochodowego) oraz zapisów księgowych.
  • Rozrachunki – dane dotyczące rozrachunków Klienta, rozrachunków z biurem oraz przelewów.
  • Środki trwałe – dane dotyczące inwentarza Klienta.

Użytkownikiem systemu jest osoba kontaktowa od Klienta (kontrahenta) logująca się do bazy Biura Rachunkowego. Operator logujący się do systemu ma dostęp wyłącznie do informacji o jednej lub kilku firmach, dla których w bazie Biura Rachunkowego jest osobą kontaktową i posiada aktywny dostęp WWW.
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Pulpit kontrahenta to moduł B2B enova365 służący do „samoobsługi” klienta lub dostawcy firmy, która użytkuje system enova365. Pulpit jest aplikacją działającą na serwerze, do której dostęp uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może z niej korzystać będąc w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

Za jej pomocą może:

 • przeglądać listę towarów i usług,
 • składać zamówienia lub zapytania ofertowe,
 • sprawdzać stan ich realizacji,
 • przeglądać oferty handlowe, rozrachunki,
 • przeglądać i dodawać zadania/zdarzenia związane z firmami mu podległymi.

Może również drukować wystawione dla jego firmy dokumenty oraz pobierać komunikaty EDI, jeśli zostały wygenerowane. Listy wszystkich dokumentów są ograniczone wyłącznie do tych, w których podmiotem jest kontrahent, którego reprezentuje zalogowany użytkownik.

Warianty systemu enova365

System enova365 został stworzony w trzech wersjach, dla dużych, średnich i małych firm. Cechą za którą cenimy to oprogramowanie, jest możliwość płynnego przejścia z niższej, na wyższą wersję bez potrzeby wymiany całego systemu. Po prostu kiedy pojawia się potrzeba wykorzystania większej liczby funkcji, dobierasz moduły lub przechodzisz na wyższy wariant, a my pomagamy przy tym procesie. To takie proste!

Wariant srebrny

Dedykowany małym firmom, większość procesów jest predefiniowanych. Funkcje są ograniczone do niezbędnych, a koszty licencji są najniższe.

Wariant złoty

Wersja najpopularniejsza, rozsądna cenowo, a oferująca dużo w zamian. W tym wariancie można definiować własne procesy.

Wariant platynowy

Wariant stworzony dla dużych przedsiębiorstw. Ma nieograniczone możliwości dostosowania do skomplikowanych procedur firmy.

E-commerce

Zajmujesz się handlem i masz własny sklep internetowy? Korzystaj z dobrodziejstw systemu zaplanowanego pod Twoje potrzeby prowadzenia sprzedaży w internecie. Zintegruj się z kurierami i systemem magazynowych. Miej kampanie reklamowe, rozliczenia i analizy pod kontrolą.

 • nadzór nad procesem realizacji zamówienia
 • spójny system i dane analityczne, Business Inteligence
 • integracje z systemami zewnętrznymi, portalami B2B, WMS,
  portalami aukcyjnymi, kurierami
 • nadzór nad rentownością sprzedaży
 • optymalizacja zapasów
 • elektroniczna wymiana dokumentów, e-faktury
 • wsparcie akcji promocyjnych, indywidualne cenniki i rabaty

Budownictwo

Prowadzisz firmę budowlaną i potrzebujesz narzędzia, w którym będziesz prowadził projekty, zbierał wszystkie dokumenty, budżety i mógł swobodnie rozdzielać zadania pracownikom i rozliczać ich z czasu pracy?

 • elastyczne możliwości dostosowania modułów i skali
 • odwzorowanie własnych procesów zarządzania
 • nadzór nad realizacją projektów, budów
 • planowanie i kontrola nad budżetem i miejscem powstawania kosztów
 • generowanie faktur cyklicznych
 • rozliczanie czasu pracy nad danym projektem
 • pulpit managera, gdzie możesz rozdzielać zadania

Firmy usługowe

Prowadzisz firmę usługową, gdzie liczy się jakość i czas realizacji? Masz wielu Klientów i projektów? Przyda Ci się narzędzie do umiejętnego planowania pracy, przypisywania kosztów do projektów i zarządzania relacjami z Klientami i rozliczeniami.

 • elastyczne możliwości dostosowania modułów i skali
 • śledzenie postępu projektu od oferty po obsługę
 • kosztorysowanie czasu pracy nad konkretnym zleceniem
 • dokumenty nie giną dzięki przypisywaniu procesów do dokumentów
 • generowanie faktur cyklicznych
 • powiadamianie SMS, e-mail, korespondencja seryjna
 • kalendarz i zadania do poprawy obsługi Klienta, pełna historia kontaktów
 • wsparcie akcji promocyjnych, indywidualne cenniki i rabaty

Handel i produkcja

Zarządzasz firmą produkcyjną lub handlową? Liczba procesów w firmie może stać się trudna do koordynacji nawet przez najlepszych managerów. Z pomocą przychodzi dobry system do zarządzania zamówieniami, produkcją sprzedażą i księgowością.

 • standaryzacja, wsparcie wprowadzania certyfikatów zarządzania jakością
 • obsługa produkcji procesowej i dyskretnej i tej o złożonych recepturach i terminach realizacji
 • Business Inteligence
 • poprawa obsługi klienta, historia kontaktów, płynności finansowej
 • elektroniczna wymiana dokumentów
 • szybka kalkulacja kosztów wytworzenia
 • wsparcie działów rozliczeń (Kadry Płace) dla podmiotów zatrudniających dużą liczbę pracowników

Biura rachunkowe

Prowadzisz biuro rachunkowe, więc wiesz co to znaczy terminowość. Chcesz mieć więcej Klientów, ale nie koniecznie masz czas, aby zająć się ich obsługą? Zrób inwestycję w przyszłość. Dobry system księgowy da poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z pracy, dzięki automatyzacji procesów.

 • obsługa wewnętrznych i zewnętrznych procesów obiegu dokumentów
 • wsparcie dla pracy zdalnej
 • gwarancja zgodności programu z przepisami prawa
 • zawsze aktualne deklaracje dla ZUS, US, GUS
 • automatyzacja powtarzających się operacji
 • elektroniczny rejestr dokumentów
 • nowoczesne formy komunikacji z klientem, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
 • jeden spójny system do prowadzenia KPiR, Księgi Handlowej, Kadr Płac i wystawiania faktur

HoReCa

Twój biznes jest częścią rynku gastronomiczno-hotelarskiego? Biorąc pod uwagę przewidywany trend wzrostowy rynku HoReCa, idealnym wsparciem w rozwoju Twojej działalności będzie oprogramowanie, które pomoże Tobie usprawnić proces zarządzania.

 • import dokumentów sprzedaży do enova365 oraz możliwość ich automatycznej dekretacji na kontach księgowych
 • pulpit managera, dzięki któremu można łatwo i szybko rozdzielać zadania
 • generowanie faktur cyklicznych
 • możliwość odwzorowania własnych procesów zarządzania
 • obsługa wewnętrznych i zewnętrznych procesów obiegu dokumentów
 • planowanie i kontrola budżetu, analiza kosztów
 • wsparcie działów rozliczeń (Kadry Płace) dla podmiotów zatrudniających dużą liczbę pracowników

ERP

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami firmy.
Dobierasz moduły tak, aby wszystkie procesy mogły być zaprojektowane
i przeprowadzane z poziomu systemu.

 • otrzymujesz system dopasowany do potrzeb i możliwości Twojej firmy
 • wybierasz z kilkunastu podstawowych i kilkudziesięciu dodatkowych modułów
 • wybierasz sposób dostępu: online, stacjonarnie
 • wybierasz model zakupu: na własność, na wynajem w chmurze
 • masz dostęp do analiz, rozliczeń i modułów wspierających sprzedaż
 • możesz integrować system z rozwiązaniami branżowymi i dodatkowymi

Workflow

W firmach handlowych i usługowych oraz produkcyjnych automatyzacja procesów jest często kluczem do sukcesu. Podajesz dokumenty online, budżetujesz, dzielisz etapy prac i sprawdzasz stan ich realizacji. Każdy pracownik ma wgląd w swoje zadania i zadania swoich podwładnych.

 • zarządzasz procedurami w firmie
 • obniżasz pracochłonność powtarzalnych czynności
 • zmniejszasz liczbę błędów użytkowników
 • masz szybki podgląd i przyspieszasz obieg dokumentów
 • zwiększasz możliwości kontroli i monitorowania realizacji zadań

Analizy

Raporty finansowe, sprzedażowe, kadrowe, magazynowe to niezbędnik dużej firmy. Nawet najlepszy analityk nie jest w stanie przewidzieć stanu firmy na kolejne miesiące bez dobrego narzędzia. Inwestując w system analiz, dajesz swojej firmie bezpieczeństwo.

 • sprawdzasz, którzy kontrahenci rozliczają się w terminie
 • wygodnie przetwarzasz dużą ilość danych do wyspecjalizowanych raportów
 • wszechstronnie, wygodnie prezentujesz różnego rodzaju przekroje danych
 • w czytelny, graficzny sposób wizualizujesz dane

Integracje

Sam system to jedno, ale co z funkcjami dodatkowymi? Jeśli enova365 nie posiada danego rozwiązania, tworzymy dedykowany moduł, dostępny we wspólnym interfejsie. Jeżeli firma jest przyzwyczajona do własnego – integrujemy.  Łączymy system z posiadanymi lub zewnętrznymi modułami.

 • standard to: drukarki, konta bankowe, eFaktura, czytniki RCP, bramki SMS, EDI, narzędzia analityczne BI
 • integracje z systemami kurierskimi i magazynowymi (w tym kolektorami)
 • integracje z sklepami internetowymi oraz portalami B2B
 • integracje z systemami do planowania i zarządzania produkcją (MES, APS)
 • integracje ze sprzętem specjalistycznym, np: tachoscan (logistyka)
 • integracje z kalendarzami, repozytoriami danych

Sprzęt i zabezpieczenia

Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych oraz ochronę przed złośliwymi atakami hakerskimi, znamy się na urządzeniach sieciowych, bezpiecznych serwerach, kopiach baz danych i wszystkim, co potrzebne abyś pracował spokojnie, bez przerw. U nas zakupisz Bezpieczny Podpis Elektroniczny oraz certyfikaty do zabezpieczeń poczty i stron www.

 • pomożemy w wyborze sprzętu komputerowego i serwerów
 • przeprowadzimy również instalację oprogramowania biurowego, Windows, Office
 • świadczymy usługi montażu okablowania strukturalnego (telefonii, Internetu)