Księga Inwentarzowa

Moduł Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień.
Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w koszty, bez konieczności ich amortyzowania.
Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych nie podlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone algorytmem liniowym
Program pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi takimi jak przeglądy czy legalizacje oraz wyceny.

Podstawowe funkcje to:

  • Ewidencja zestawów środków trwałych
  • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej)
  • Dowolne ustawienia lat obrachunkowych
  • Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym
  • Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
  • Inwentaryzacja środków trwałych
  • Rozliczanie ulg inwestycyjnych
  • Pełna integracja z modułem księgowym systemu enova365

Enova Sprzedaż Księga Inwenatrzowa Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl